Privacyverklaring VanVon-advies&coaching


Algemeen

Dit document is de privacyverklaring van VanVon-advies&coaching. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. VanVon-advies&coaching is gevestigd in Schoonebeek en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82883475


VanVon-advies&coaching is per email te bereiken via info@vanvonadvies.nl en telefonisch via 06 - 135 828 71.


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe VanVon-advies&coaching omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens wordt gebruikt. Daarnaast geeft VanVon-advies&coaching aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat VanVon-advies&coaching alleen persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van en verbetering van haar dienstverlening. VanVon-advies&coaching vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


De verwerking van persoonsgegevens door VanVon-advies&coaching valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Daarom is de verwerking niet bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld.


VanVon-advies&coaching behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2021.Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met VanVon-advies&coaching contact opneemt en/of een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact met jou op te nemen. Het betreft je naam, organisatie, email-adres en telefoonnummer. Het emailadres wordt mogelijk ook gebruikt om jou in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor jou kunnen zijn.


VanVon-advies&coaching verzameld ook persoonsgegevens welke fysiek van jou worden verkregen tijdens een coachingstraject: het kennismakingsgesprek of gedurende de looptijd van de coaching. Dit betreft gegevens die op je CV staan en in het MBTI-rapport. Door het verstrekken van de opdracht voor coaching ga je ook akkoord met deze privacyverklaring.


De persoonsgegevens en persoonlijke dossiers (coaching) worden voor een termijn van 3 jaar bewaard. Daarnaast bewaart VanVon-advies&coaching de noodzakelijke gegevens gedurende 7 jaar conform de administratieplicht.


Aan de verwerking van jouw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: jouw toestemming en de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de overeenkomst.Bijzondere categorieën persoonsgegevens bij coaching

Indien VanVon-advies&coaching bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt moet je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Jij kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn gegevens over jouw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.


Tijdens een kennismakingsgesprek of gedurende de doorlooptijd van de coaching worden eventueel vragen gesteld die betrekking hebben op deze categorie persoonsgegevens. Jij dient hiervoor jouw expliciete toestemming te geven. Dit doe je door onderaan deze privacyverklaring je handtekening te zetten.Cookies

VanVon-advies&coaching maakt op haar website geen gebruik van cookies.


Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door VanVon-advies&coaching zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Je kan hierbij denken aan het bedrijf dat VanVon-advies&coaching inschakelt voor het afnemen van de MBTI-vragenlijst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van VanVon-advies&coaching.


Ook worden jouw gegevens gedeeld met derden als VanVon-advies&coaching op grond van een wettelijke verplichting gehouden is jouw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


VanVon-advies&coaching krijgt in sommige gevallen persoonsgegevens via derden, bijvoorbeeld werkgevers die naam- en contactgegevens van hun werknemers doorgeven aan VanVon-advies&coaching voor het opstarten van de coaching.


Beveiliging

VanVon-advies&coaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.


Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als je een van deze rechten wenst uit te oefenen kun je een email zenden aan info@vanvonadvies.nl


Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je een email zenden aan: info@vanvonadvies.nl Indien je een klacht wilt indienen over VanVon-advies&coaching met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).Naam:

Handtekening:

Datum: